با انتشار بیانیه و ارائه راهكار؛

تعدادی از محققان جوان خواهان بازبینی در سیاست حمایتی دولت شدند

تعدادی از محققان جوان خواهان بازبینی در سیاست حمایتی دولت شدند

به گزارش لوازم فلزی ۴۰ محقق جوان كشور در حوزه اقتصاد در اطلاعیه ای با انتقاد از تداوم توزیع یارانه پنهان، با عرضه پیشنهاداتی، خواهان بازبینی ریشه ای در سیاست حمایتی دولت شدند.


به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، ۴۰ محقق جوان كشور در حوزه اقتصاد در اطلاعیه ای با انتقاد از قیمت های یارانه ای، تعیین دستوری قیمت و تداوم توزیع یارانه پنهان، با عرضه پیشنهاداتی، خواهان بازبینی ریشه ای در سیاست حمایتی دولت شدند. متن كامل بیانیه به این شرح است: عدالت یكی از آرمانهای انقلاب اسلامی بود؛ اما به وجود تلاش های فراوان، نسبت به آنچه در نظر داشتیم، «در زمینه عدالت عقب مانده ایم». ریشه ناكامی در عدالت اقتصادی را می توان در نوع سیاست حمایتی مان یافت. در این چهل ساله، شالوده سیاست های حمایتی دولت، پشتیبانی از مصرف كنندگان از راه عرضه كالا با قیمت های یارانه ای و تعیین دستوری قیمت بوده است؛ تخمین های مختلف، یارانه پنهان در قیمت حامل های انرژی را بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در سال اعلام نموده اند كه معادل روزی ۲ تا ۳ دلار یارانه پنهان برای هر ایرانی است؛ لیكن یارانه پنهان، یكسان توزیع نمی گردد. ساكنین شهرهای بزرگ مثل تهران، چندین برابر حاشیه نشینان، كارگران ساده و روستائیان از یارانه پنهان بهره می برند. به سه دلیل نتیجه مستقیم قیمت های یارانه ای را عقب ماندن از آرمانهای عدالت خواهانه می دانیم: اول: بهره مندترین افراد از یارانه پنهان در قیمت، طبعا پرمصرف ترین ها هستند نه نیازمندترین ها. دوم: قیمت های یارانه ای مزیت های نسبی را مخدوش می كنند و بهره وری تولید را كم می كنند. سوم: در كنار قیمت های یارانه ای، بازار سیاه و قیمت های مرزی شكل می گیرند، بنابراین مشوق رانت جویی و قاچاق می شوند. نگرانی از افزایش فقر معیشتی، تولید غیربهینه و فساد، ما را بر آن داشت تا طرحی به منظور بازنگری ریشه ای در سیاست حمایتی دولت، با این مولفه های اصلی پیشنهاد كنیم: ۱-حذف تدریجی یارانه پنهان حامل های انرژی و توزیع نقدی و یكسان عواید آن در جامعه به صورت درآمد پایه همگانی، موثرترین راه تحقق عدالت اقتصادی می باشد. ۲-درآمد پایه همگانی باید مستقل از بودجه بوده و تنها از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی تامین شود؛ اگر درآمد پایه همگانی برای بودجه تعهدآور باشد، به كسری بودجه منجر می شود و متعاقبا سیاست گذاری بودجه ای و سیاست گذاری پولی را مختل می كند؛ بنابراین تاسیس یك صندوق انرژی، با بهره مندی یكسان تك تك ایرانی ها پیشنهاد می شود؛ عواید ناشی از حذف یارانه پنهان در قیمت حامل های انرژی، وارد صندوق انرژی خواهد شد و موجودی صندوق، به صورت هفتگی و یكسان، بین تك تك ایرانی ها توزیع می شود؛ در نتیجه میزان درآمد پایه همگانی، رقم ثابت از پیش تعهد شده ای نخواهد بود، بلكه رابطه مستقیم با میزان اصلاح قیمت حامل های انرژی خواهد داشت. ۳-حذف یارانه پنهان حامل های انرژی باید تدریجی و مستمر تا رسیدن قیمت به هزینه فرصت صادرات ادامه یابد؛ تغییر ناگهانی قیمت، فرصت اصلاح الگوی مصرف را به جامعه نمی دهد؛ بنابراین ركودزاست. تعهد به حذف مستمر مداخلات قیمتی، افق بلندمدت را روشن می كند و مشوق بهینه سازی مصرف انرژی است. ۴-با تغییر سیاست حمایتی از قیمت های یارانه ای به نظام درآمد پایه همگانی، باید فرآیند حذف تدریجی یارانه پنهان در سایر كالاها هم آغاز شود تا از آن پس، پشتیبانی از مصرف كنندگان بر اساس افزایش بهینگی تولید و مصرف و از راه نظارت بر كیفیت و رقابت صورت گیرد. ۵- با حذف یارانه های پنهان، ممنوعیت های صادراتی و موانع وارداتی دیگر توجیهی ندارند، بنابراین باید تجارت، تسهیل گردد. تسهیل تجارت، تاكید بر كیفیت و رقابت، حذف دخالت های موردی و صلاحدیدی دولت و كنار گذاردن واردات یارانه ای بعنوان ابزار تنظیم بازار، موثرترین راه افزایش بهره وری و كاهش قاچاق و رانت است. تحقق عدالت، افزایش بهینگی و سلامت فعالیت های اقتصادی، متنافر نیستند. با حذف مداخلات قیمتی و تبدیل یارانه پنهان به درآمد پایه همگانی، می توان هر سه را محقق كرد. اما باید دقت داشت: ۱) درآمد پایه همگانی مستقل از بودجه، و تنها از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی باشد. ۲) فرایند جایگزینی یارانه پنهان با درآمد پایه همگانی تدریجی و مستمر باشد. ۳) برقراری درآمد پایه همگانی، توأم با حذف تدریجی یارانه پنهان سایر كالاها باشد. ۴) همزمان با حذف یارانه پنهان، تجارت بخش خصوصی به تدریج تسهیل گردد. جمعی از محققان جوان كشور. (بهمن ماه ۱۳۹۷) این بیانیه كه به همت چهل نفر از محققان جوان حوزه های اقتصادی و اجتماعی تهیه شده است، توسط تعداد زیادی از استادان، پیشكسوتان و چهره های سرشناس بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی مورد تایید قرار گرفته است.
تهیه كنندگان بیانیه (به ترتیب الفبا) ردیف نام مشخصات ۱ علی ابراهیم نژاد دكترای مدیریت مالی بوستون كالج - استاد دانشگاه شریف ۲ سعید اسلامی بیدگلی دكترای مدیریت مالی - دبیركل كانون نهادهای سرمایه گذاری ۳ حسین افشین دكترای مهندسی مكانیك - دانشیار دانشگاه صنعتی شریف ۴ سید عباس پرهیزكاری دانشجوی دكترای اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی ۵ علیرضا توكلی كاشی كارشناسی ارشد مدیریت مالی و مهندسی كامپیوتر - معاون توسعه كانون نهادهای سرمایه گذاری ایران ۶ حسین جوشقانی دكترای اقتصاد دانشگاه شیكاگو - استاد دانشگاه شریف ۷ محمد حسینی دكترای اقتصاد دانشگاه تیلبرگ - استاد دانشگاه ۸ مهدی حیدری دكترای اقتصاد مالی مدرسه اقتصاد استكهلم - استادیار دانشگاه خاتم ۹ جعفر خیرخواهان دكترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی - مشاور مركز پژوهشهای مجلس ۱۰ سیدمحمدرضا داودالحسینی دكترای اقتصاد دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ۱۱ محبوبه داوودی دانشجوی دكترای اقتصاد دانشگاه شریف ۱۲ مهدی راستاد دكترای اقتصاد دانشگاه ایلینیوز - استاد دانشگاه كالیفرنیا پلی تكنیك ۱۳ مرتضی زمانیان ای اقتصاد دانشگاه بوچونی ایتالیا - استادیار دانشگاه صنعتی امیر كبیر ۱۴ علی سرزعیم كترای اقتصاد دانشگاه میلان - معاون اقتصاد وزارت رفاه ۱۵ علی صناعی دكترای علوم سیاسی دانشگاه میشیگان - استادیار دانشگاه شهید بهشتی ۱۶ علیرضا عبدالله زاده كارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی دانشگاه هاروارد ۱۷ محمد فاضلی دكترای جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس - استاد دانشگاه شهید بهشتی ۱۸ رامین فروزنده اسی مهندسی نفت - پژوهشگر انرژی ۱۹ مهدی فیضی دكترای اقتصاد دانشگاه فرانكفورت - استاد دانشگاه فردوسی مشهد ۲۰ محمد كریمی دكترای اقتصاد دانشگاه ایلینیوز - استاد دانشگاه واشنگتن ۲۱ بهرنگ كمالی دكترای اقتصاد دانشگاه پنسیلوانیا - استاد دانشگاه خاتم ۲۲ وحید ماجد دكترای اقتصاد دانشگاه تهران - استاد دانشگاه تهران ۲۳ محمد ماشین چیان پژوهشگر اقتصادی و فعال رسانه ۲۴ علی متوسلی دكترای اقتصاد دانشگاه تیلبرگ - استاد دانشگاه ۲۵ امیر رضا محسن زاده كرمانی دكترای اقتصاد دانشگاه ام. آی. تی - استاد دانشگاه بركلی ۲۶ امین محسنی دكترای اقتصاد دانشگاه آمریكن - استاد دانشگاه آمریكن ۲۷ امینه محمودزاده دكترای اقتصاد دانشگاه شریف - استاد دانشگاه صنعتی شریف ۲۸ علی مختاری دانشجوی دكترای اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی ۲۹ سید علی مدنی زاده دكترای اقتصاد دانشگاه شیكاگو - استاد دانشگاه شریف ۳۰ سمیه مردانه دكترای اقتصاد از دانشگاه لستر انگلستان - مدرس دانشگاه ۳۱ محمد مروتی دكترای اقتصاد دانشگاه آستین - استاد دانشگاه خاتم ۳۲ علی مروی دكترای اقتصاد دانشگاه بوچونی ایتالیا - استاد دانشگاه علامه طباطبایی ۳۳ حسین میثمی دكترای اقتصاد دانشگاه امام صادق - هیئت علمی پژوهشكده پولی بانكی ۳۴ مهدی ناجی اصفهانی دكترای اقتصاد دانشگاه كالیفرنیا ریورساید - استاد دانشگاه تهران ۳۵ پویا ناظران دكترای اقتصاد دانشگاه ایالتی اوهایو ۳۶ امیر ناظمی هیئت علمی مركز تحقیقات سیاست علمی كشور ۳۷ فاطمه نجفی دانشجوی دكترای سیاستگذاری عمومی دانشگاه هاروارد ۳۸ عطیه وحیدمنش دكترای اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تك - استاد دانشگاه تهران ۳۹ محمد وصال دكترای اقتصاد مدرسه اقتصادی لندن - استاد دانشگاه شریف ۴۰ محسن یزدان پناه دانشجوی دكتری مطالعات توسعه دانشگاه اراسموس امضا كنندگان، پیشكسوتان و حامیان بیانیه (به ترتیب الفبا) روح الله اسكندری، هانیه افشارناصری، مرتضی الله داد (معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران)، میثم اللهیاری، ناصر امن زاده، صدرا امیری مقدم، مرتضی ایمانی راد، حمید آذرمند (فعال اقتصادی)، محمد ابراهیم آقابابایی (هیات علمی دانشگاه خوارزمی)، محمود بت شكن (مدرس دانشگاه)، بهروز بنیادی (نماینده مردم كاشمر، خلیل آباد، و بردسكن در مجلس)، حسین بوستانی (فعال بازار سرمایه)، رضا بوستانی (تحلیلگر بازارهای پولی)، حمید بوستانی فر، حمید پاك طینت، احمد پویان فر (فعال بازار سرمایه)، احمد پیوندی (استاد دانشگاه میشیگان)، مهدی ترابیان (فیزیكدان و مدرس دانشگاه)، امیر تقی خان تجریشی (فعال بازار سرمایه)، سعید تقی ملایی، ایرج توتونچیان، پویا جبل عاملی (كارشناس بانك مركزی)، برزین جعفرتاش امیری، محسن جلال پور (رییس سابق اتاق بازرگانی ایران)، شهاب جوانمردی (فعال در حوزه فناوری اطلاعات)، شاهین چراغی (فعال بازار سرمایه)، محمد حسین حسین زاده بحرینی (نماینده مردم مشهد و كلات در مجلس)، فرشاد حق پناه (استاد دانشگاه خاتم)، حسن حیدری (هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)، سجاد حیدری، حسین خزلی خرازی (فعال بازار سرمایه)، علی دادپی (مدرس دانشگاه كلایتون)، حسین درودیان (مدرس دانشگاه)، دانا درویش زاده، حسین دوست علی، میثم رادپور (مدرس دانشگاه)، سعید رحیمیان (استاد دانشگاه خاتم)، ابوالفضل رزقی، محمد علی رستگار، رسول رمضانیان (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)، سیدعلی روحانی، امیرعباس زینت بخش (پژوهشگر بازارهای مالی)، حامد ساجدی (مدرس دانشگاه)، حسین سجادی فر، علی سجادیه (فعال در حوزه امنیت اطلاعات)، حسین سلاح ورزی (نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران)، حسین سلیمی (فعال بازار سرمایه)، آراز سورانی، داوود سوری (استاد دانشگاه)، سید امیر سیاح (فعال اقتصادی)، محمدسعید صفاری، بهرام صلواتی، سعید صمدی، امیر صمیمی (دانشیار دانشكده مهندسی عمران و معاون پژوهشكده حمل و نقل شریف)، نصرت الله عباس زاده (مدیر كل دفتر بودجه و توسعه سرمایه گذاری شركت توانیر)، شایان عباسی، حسین عبده تبریزی (مدرس دانشگاه)، احمد عزیزی (مشاور عالی بانك مركزی)، فرهاد علی نژاد، مهرداد علیمرادی، مجید عینیان (پژوهشكده پولی و بانكی)، شایان غفوری، امین علی غلامی، سید فرشاد فاطمی (استاد دانشگاه شریف)، محمدعلی فتحی، سجاد فرجی (هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)، امیر رضا كاهدی (فعال بازار سرمایه)، زهرا كاویانی (پژوهشگر اقتصادی)، امین كاویی دیلمی، حمید كردبچه (استاد دانشگاه الزهرا)، مصیب كرمی، یاسین كریمیان، علیرضا كمالیان، محمد كوثری، محمد مهدی لطفی هروی، رضا ماهانی، قاسم محسنی دمنه (فعال بازار سرمایه)، احسان محمدزاده، محمد رضا محمدی، پرستو محمدی، حیدرعلی مسعودی، حسین مشیری، محمدحسین معماریان، بهروز ملكی (پژوهشگر اقتصاد مسكن)، سیاب ممی پور (هیات علمی دانشگاه خوارزمی)، غدیر مهدوی كلیشمی، علی ناجی، محمد مهدی ناسوتی فرد (فعال بازار سرمایه)، نیما نامداری (فعال بازار سرمایه)، سیدصدرالدین نورالدینی، ایمان نوربخش (متخصص امور بانكی)، علی نوروزی (فعال بازار سرمایه)، مسعود نیلی (استاد دانشگاه شریف)، حمید یاری. راههای ارتباطی راههای ارتباطی زیر، به منظور ایجاد ارتباط مخاطبان با تهیه كنندگان این بیانیه، بوجود آمده است. توضیحات تكمیلی، سئوالات متداول به همراه پاسخ های مربوطه و اسناد پشتیبان این بیانیه و همینطور پاسخ به سئوالات كارشناسان، محققان، اندیشمندان و همه مردم عزیز ایران كه از مخاطبان این بیانیه هستند، در كانال های زیر قرار گرفته و به صورت روزانه به روزرسانی می گردند. SubsidyReform@gmail.com https: //t.me/SubsidyReform

1397/12/11
18:08:29
5.0 / 5
4505
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۳
MetalSaz لوازم فلزی

metalsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم فلزی محفوظ است

لوازم فلزی

ساخت لوازم فلزی