رئیس مركز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران:

راهكارهای بخش خصوصی در جذب سرمایه گذار خارجی

راهكارهای بخش خصوصی در جذب سرمایه گذار خارجی

لوازم فلزی: رئیس مركز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران با تشریح راهكارهای بخش خصوصی در جذب سرمایه گذاری خارجی، اظهار داشت: باید برای بهبود آزادی اقتصادی كوشش كرد.به گزارش لوازم فلزی به نقل از مهر، فریال مستوفی، رئیس مركز مشاوره و خدمات سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران در پنل تخصصی حاشیه نمایشگاه بین المللی بانك، بورس، بیمه و خصوصی سازی به تبیین اهمیت سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی پرداخت و از مشكلاتی اظهار داشت كه در سال های گذشته مانع جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی شده است.
مستوفی با اشاره به این كه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اغلب كشورهای جهان بعنوان یكی از مهمترین متغیرهای توسعه اقتصادی، مورد توجه قرار می گیرد، عنوان نمود كه این مورد می تواند بخش عمده ای از اهداف اقتصادی كشور را در پرتو یك دیپلماسی اقتصادی كارآمد تحقق بخشیده و هم زمان در رونق دیپلماسی عمومی هم تأثیرگذار باشد؛ این امر البته با تحقق عواملی همچون فضای حقوقی و قانونی مناسب، كنترل تورم، ثبات سیاسی، تولید امنیت سرمایه گذاری به دست می آید.
وی از مقوله امنیت بعنوان یكی از مولفه های اصلی جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی یاد كرد و اظهار داشت: این مورد به خصوص در كشورهای جهان سوم كه در مقایسه با كشورهای توسعه یافته از ریسك سیاسی- اقتصادی بالاتری برخوردار می باشند اهمیت بیشتری دارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم چنین در ادامه تصریح كرد كه امنیت سرمایه گذاری خود به عوامل مهمی چون كیفیت محیط كسب وكار در كشور میزبان، سهولت فعالیت شركت ها، شفافیت، استقرار نظام موثر قانونی، عدم فساد مالی در جامعه و ثبات سیاسی وابسته است. او اضافه كرد: بنابراین در ابتدا، باید فضای كسب و كار بهبود پیدا كند و این با استفاده از تولید بسترهای لازم با الگوبرداری از راهكارهای كشورهای موفق در كنار حمایت دولت از بخش خصوصی «واقعی» در تصمیم سازی ها، امكان پذیر است.
مستوفی افزود: از آنجائیكه اقتصاد ایران دارای شرایط لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی، بدون عوامل گفته شده نیست، لازم است تا دولت برنامه منسجمی برای جذب و كنترل سرمایه خارجی تهیه نماید. اگر برنامه ریزی ها با استراتژی هدفمند و اصولی هدایت شود اساساً امنیت تامین خواهد شد و ریسك اقتصادی هم پایین می آید.
او اظهار داشت: این مورد به جز عوامل ذكر شده مستلزم انجام مواردی چون پیوستن به كنوانسیون های بین المللی، اعمال استانداردهای بین المللی، رتبه بندی اقتصادی، بهبود محیط كسب و كار، به كارگیری ابزارهای هجینگ، تدوین صحیح لایحه قانون تجارت، تنظیم و تدوین قوانین موردنیاز برای پشتیبانی از شركت های دانش بنیان و تجارت الكترونیك، پشتیبانی از مالكیت معنوی، تاسیس نهادهایی برای رسیدگی اختصاصی به پرونده های سرمایه گذاری، اجرایی كردن طرح پنجره واحد، اهمیت دادن به بحث داوری در دعاوی سرمایه گذاری، ارتقای سطح دانش فنی مدیران داخلی در مورد نحوه مذاكرات بین المللی است.
رئیس مركز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران عنوان نمود كه سرمایه گذاران خارجی به مفهوم واقعی كلمه، تنها زمانی جذب می شوند كه با بخش خصوصی كشور میزبان پیوند بخورند و فعالیت مشترك داشته باشند و از این رو لازمه سرمایه گذاری خارجی، وجود یك بخش خصوصی قدرتمند و واقعی است.
او اضافه كرد: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم ﻓﺮاﻫﻢ شود، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رﻏﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ایران ﺧﻮاﻫﻨﺪ داشت.
تلاش برای بهبود آزادی اقتصادی
او در ادامه سخنانش به گزارش هایی چون گزارش آزادی اقتصادی و رقابت پذیری جهانی، اشاره داشت و از آنها بعنوان شاخص هایی نام برد كه منعكس كننده وضعیت كشورها در جذب سرمایه گذاری خارجی است. مستوفی اظهار داشت: باتوجه به اینكه شاخص آزادی اقتصادی با دیگر متغیرهای مطلوب اجتماعی مانند درآمدهای بیشتر، رشد اقتصادی، برابری درآمدی، برابری جنسیتی، امید به زندگی همبستگی مثبتی دارد و بنابراین ارتقا رتبه آزادی اقتصادی از الزامات به حساب می آید، مركز مشاوره و خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران بعنوان مركزی كاملاً تخصصی، كمك به ارتقا این رتبه را در لیست وظایف خود قرار داد و از مسئولان موسسه فریزر دعوت كرد تا به ایران سفر كنند.
او بهبود رتبه ایران از ۱۴۹ به ۱۳۰ را در شاخص آزادی اقتصادی، یكی از مهترین دستاوردهای اتاق بازرگانی تهران و مركز خدمات سرمایه گذاری این اتاق عنوان نمود كه كمك شایانی به بهبود تصویر اقتصاد ایران در جهان می كند و در جلب سرمایه گذار خارجی موثر است. مستوفی اضافه كرد: جذب سرمایه گذاری خارجی رسیدن به اهداف سند چشم انداز توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور، را تسریع می كند. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری روز ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪ بین المللی را می دهد.
ایجاد مركز مشاوره و خدمات سرمایه گذاری با اهداف ملی
فریال مستوفی در ادامه سخنان خود به تلاش پارلمان بخش خصوصی پایتخت در مورد اجرایی كردن موارد لازم برای بهبود جذب سرمایه گذاری و تسهیل آن اختصاص داد و اظهار داشت: برای نخستین بار در ایران در سال ۱۳۹۴، مركزی تخصصی با بهره گیری از كارشناسان زبده، مجرب و از همه مهمتر بین المللی تحت عنوان «مركز مشاوره و خدمات سرمایه گذاری» در اتاق بازرگانی تهران تاسیس شد. این مركز نخستین اقدام جدی و عملیاتی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش خصوصی به حساب می آید.
این نماینده بخش خصوصی اظهار نمود: نظر به دولتی بودن اقتصاد كشور، یكی از دلایل تولید این مركز، تاكید بر اهمیت و جایگاه ویژه بخش خصوصی در تسهیل و پیشبرد روند سرمایه گذاری در كشور بوده است. مهمترین و نخستین اقدام مركز، آماده سازی بسترهاست كه متاسفانه به علت تحریم های بین المللی در سال های گذشته فراهم نشده است. در نتیجه لزوم تولید چنین مركزی در اتاق بازرگانی كه پارلمان بخش خصوصی است، كاملاً روشن است.
مستوفی اظهار داشت: مركز مشاوره و خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران در نظر دارد بعنوان یك مركز ملی نسبت به خدمت رسانی به سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در كل كشور اقدام نماید و با تولید مراكز خدمات مشاوره منطقه ای در هر استان، كامل ترین بانك اطلاعاتی از فرصت ها، طرح ها و ایده های سرمایه گذاری را تولید كند. همینطور با عقد قرارداد همكاری با نهادها و موسسات بین المللی و داخلی و برگزاری كارگاه، سمینار و همایش بین المللی در حوزه سرمایه گذاری خارجی بعنوان برترین مرجع خدمت رسانی به سرمایه گذاران و سرمایه پذیران كشور تبدیل گردد.
وی با شمردن اقدامات مهم این مركز در ماه های گذشته، در خاتمه سخنانش اظهار داشت: به نظر می آید كوشش هایی كه برای امنیت محیط اقتصاد ایران انجام می شود، باید به گونه ای برنامه ریزی و جهت دهی شود كه به تصحیح تدریجی ایمن سازی در حوزه سرمایه گذاری منتهی شود كه نتیجه آن جلب اعتماد بیشتر سرمایه گذاران داخلی و خارجی و جلوگیری از فرار سرمایه های داخلی و جذب سرمایه های خارجی باشد.
مستوفی اضافه كرد: نباید از خاطر برد كه ایران كشوری با عقبه تاریخی و فرهنگی غنی است. ایران می تواند و باید با استفاده از پتانسیل های كشور، موقعیت خویش را در فضای تجارت جهانی بهبود بخشد و به جایگاهی كه شایسته آن است، بازگردد.

1397/08/05
15:06:43
5.0 / 5
5351
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۵
MetalSaz لوازم فلزی

metalsaz.ir - حقوق مادی و معنوی سایت لوازم فلزی محفوظ است

لوازم فلزی

ساخت لوازم فلزی